Specialist in hoogwaardige rubber- en kunststof producten sinds 1958

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

L. van Hagen Afdichtingen
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leiden dossiernummer 68164483
Gevestigd te Leiderdorp, Nederland

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop en verkoop in de ruimste zin des woords, die door ons worden gesloten.

2. Afwijkende bedingen gelden slechts, indien de koper en de verkoper die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de overeenkomst, waarbij ze zijn gemaakt. Voor het overige blijven de navolgende voorwaarden van kracht. Een verwijzing door een koper naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de verkoper niet aanvaard.

Artikel 2 – Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders vermeld.

2. Gegevens vermeld in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, e.d. zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de verkoper ondertekende opdrachtbevestiging.

3. Tekeningen, offertes, afbeeldingen, monsters, modellen, en dergelijke die door ons zijn verstrekt, blijven ons eigendom en mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet gekopieerd, aan concurrenten of aan derden getoond of ter hand gesteld worden.

Artikel 3 – Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de verkoper een bestelling schriftelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen en afspraken met ondergeschikten van de verkoper binden hem niet.

2. Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij verkoop uit magazijnvoorraad, kan de factuur voor de schriftelijke bevestiging als bedoeld in art. 3 lid 1 in de plaats treden.

Artikel 4 – Prijzen

1. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en gelden voor levering af Leiden met dien verstande dat per item tenminste € 3,50 in rekening wordt gebracht, terwijl per opdracht tenminste € 22,50 wordt berekend.

2. Indien in de tijd tussen aanbiedings- respectievelijk orderdatum en de afleveringsdatum één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan (koerswijzigingen, wettelijke loonkostenstijging, verhoging inkoopprijs) is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 5 – Levering en leveringstermijn

1. Producten reizen voor rekening en risico van de koper. Zonder tijdige instructie omtrent de wijze van vervoer is de verkoper vrij in de keuze van het type transport.

2. De verkoper behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.

3. De door de verkoper opgegeven levertermijn is indicatief. Overschrijden van de opgegeven leveringstermijn door welke oorzaak dan ook geeft de koper geen recht op schadevergoeding of annulering van de overeenkomst, behalve wanneer schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn is overeengekomen en bevestigd. In dat geval is de verkoper eerst in verzuim nadat de koper hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

4. Reclame betreffende geleverde goederen dienen binnen 8 dagen na uitlevering, echter voor inbouw, voor enige bewerking of doorverkoop schriftelijk te worden ingediend.

5. Verkoper behoudt zich het recht voor om van alle goederen die niet uit voorraad geleverd kunnen worden 10 % meer of minder dan besteld te leveren.

Artikel 6 – Matrijzen

1. Matrijzen, nodig ter vervaardiging van artikelen volgens tekeningen of monsters van koper, blijven het volledig eigendom van verkoper, ook nadat (een deel van) de vormkosten werd(en) berekend. Dit geldt eveneens voor matrijzen die koper volgens onze technische specificatie en informatie zelf heeft laten vervaardigen.

Artikel 7 – Betalingen

1. De betaling van geleverde goederen moet geschieden bij afleveren of tenzij anders overeengekomen netto contant binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling hebben wij het recht vanaf vervaldatum de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Alle gerechtelijke en niet gerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de koper. Bij gerede twijfel omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer is verkoper bevoegd verzending van artikelen op te schorten en vooruitbetaling te verlangen. Bij weigering heeft verkoper het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst of enige verdere ingebrekestelling ontbonden te achten.  

Artikel 8 – Risico en eigendomsoverdracht

1. Onmiddellijk na de levering draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door het product mocht ontstaan. De eigendom van het product gaat eerst op de koper over wanneer de betreffende factuur met inbegrip van rente en kosten geheel is voldaan. Tot dat tijdstip is de koper niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid te laten dienen. De verkoper zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het geleverde product en zal in de gelegenheid worden gesteld het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de goederen.

Artikel 9 – Garantie

1. De verkoper garandeert de deugdelijkheid van de geleverde afdichtingen voor een periode van 6 maanden. Mochten zich binnen deze periode desondanks gebreken voordoen dan zorgt de opdrachtnemer of voor reparatie of voor vervanging van gelijkwaardige nieuwe zaken of voor schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van geleverde producten, na terug ontvangst in originele staat. De garantieverplichting vervalt indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

2. De houdbaarheidstermijn in jaren van de geleverde producten hangt sterk af van de grondstof en de wijze van opslag bij de afnemer en wordt daarom door verkoper alleen op uitdrukkelijk verzoek en onder voorbehoud vermeld.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. Verkoper is niet gebonden tot vergoeding van bedrijfsschade of enige andere directe of indirecte schade door vertraagde, foutieve of ondeugdelijke levering van bestelde zaken, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van verkoper.

2. Indien de wederpartij meent dat verkoper niet voldoet aan zijn garantieverplichtingen ontslaat dit de wederpartij niet van de verplichtingen die voortvloeien uit de betreffende of andere gesloten overeenkomsten.

3. Mocht op grond van wettelijke bepalingen verkopers aansprakelijkheid toch worden vastgesteld dan zal deze beperkt zijn tot het verzekerde respectievelijk in redelijkheid verzekerbare deel. Voor het niet verzekerde respectievelijk in redelijkheid onverzekerbare deel wordt aansprakelijkheid uitgesloten.

4. De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van bijvoorbeeld het gebruik van ongeschikte en/of  verontreinigde oliesoorten, smeermiddelen en perslucht, vuil in het systeem of agressieve omgeving. Verkoper is evenmin aansprakelijk indien koper de geleverde producten in andere dan de daarvoor bestemde toepassingen gebruikt, de maximale omgevingswaarden overschrijdt, of de juiste passingen niet aanhoudt.

5. Onderdelen die in bewaring worden genomen bijvoorbeeld ter bepaling van de juiste afmetingen van de gewenste afdichting, verblijven bij verkoper voor rekening en risico van de eigenaar.

Artikel 11 – Retourneren / ruilen

1. Artikelen die zich niet meer in de ongeopende originele verpakking bevinden kunnen niet worden geruild of geretourneerd, omdat bij elastomeerafdichtingen beschadigingen moeilijk zichtbaar zijn.

Artikel 12

1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Verkoper is niet verantwoordelijk voor fouten in verstrekte tekeningen, schetsen en adviezen.

3. Voor al of niet betaalde technische adviezen omtrent afdichtingen of toepassingen wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.